1. Opći uvjeti poslovanja i opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve poslove i poslovne odnose između tvrtke VIRTUALNI ASISTENT d.o.o. odnosno ADEO PRIJEVODI j.d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama, Varaždinska 52, (u daljnjem tekstu ”Izvršitelj”) i naručitelja usluge prijevoda, lekture, korekture, usluge uredskog menadžmenta ili drugih usluga (u daljnjem tekstu ”Naručitelj”) s područja djelatnosti za koje je poduzeće VIRTUALNI ASISTENT D.O.O registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Narudžbom usluga Izvršitelja, Naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.
Izvršitelj se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno, povjerljivo i u zadanom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova Izvršitelj je dužan o tome unaprijed obavijestiti Naručitelja.
Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba.

2. Cijene i plaćanje

Opći uvjeti poslovanja navode da se usluge naplaćuju prema važećem cjeniku Izvršitelja ili sukladno cijenama definiranim u posebnom pisanom dogovoru s Naručiteljem. Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova s razmacima, a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja. Kartice se zaokružuju na 0,5.
Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vrijeme provedeno s Naručiteljem prijevoda od trenutka dolaska Izvršitelja na dogovoreno mjesto, pa do završetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena Izvršitelj efektivno prevodio. Svaki započeti sat konsekutivnog i simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat.

Za hitne prijevode obračunava se uvećana cijena prijevoda za 50% ili prema dogovoru.

Hitnim se smatra prijevod od osam autorskih kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno šest kartice teksta s hrvatskog na strani jezik izrađen u jednom radnom danu, ne računajući dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda. Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka.

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Izvršiteljem i vrijede za pojedini projekt, osim ako nije drukčije definirano posebnim ugovorom između Izvršitelja i Naručitelja.

Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge najkasnije 15 dana od izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Izvršitelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja.

Izvršitelj ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale vezano za izvršenje prijevoda poput bankovnih naknada, poštanskih troškova, troškova slanja pošiljke, putnih troškova, troškova prijevoza i sl.

Naručitelj smije upotrebljavati prevedeni tekst tek nakon što za isti u cijelosti podmiri račun izdan od strane Izvršitelja. Sve dok račun nije podmiren u cijelosti, vlasništvo, kao i sva autorska prava na prevedenom tekstu ima Izvršitelj.

Ukoliko je predana ponuda, ona vrijedi ako je predana pismenim putem. Druge ponude vrijede samo kao neobvezujuće smjernice.
Ponuda se sastavlja prema najboljem stručnom znanju, ali se ne preuzima nikakvo jamstvo za ispravnost. Ukoliko se nakon dodjele naloga, troškovi povećaju za više od 15%, Izvršitelj će odmah o tome izvjestiti Naručitelja. Ukoliko se radi o povećanju troškova do 15% koji se ne mogu izbjeći, i ovi troškovi bit će obračunati bez prethodnog izvješćivanja.

3. Rokovi i isporuke

Prevedeni tekstovi Naručitelju se isporučuju u prostorijama Izvršitelja, faksom ili e-mailom na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, Naručitelj je dužan platiti troškove takve dostave.

Rokove prijevoda Izvršitelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Izvršitelja nije drukčije ugovoreno.

4. Prava i obveze

Naručitelj je dužan na zahtjev Izvršitelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također dužan Izvršitelju imenovati kontakt osobu kojoj se Izvršitelj može obratiti u slučaju dogovora oko terminologije. U protivnom, Izvršitelj će se poslužiti dostupnom literaturom te će termini biti prevedeni općenito prihvaćenim ekvivalentima.

U slučaju bilo kakva prigovora na kvalitetu prijevoda sa strane Naručitelja, Izvršitelj će u najkraćem roku korigirati tekst bez posebne naknade.

Za sve prijevode namijenjene tisku Izvršitelj preporučuje jezičnu lekturu. Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u tisku ili u sredstvima javnog priopćavanja Izvršitelj ne može preuzeti odgovornost. Jezična lektura može se dodatno naručiti od Izvršitelja.

Nakon izvršenja usluge, Naručitelj je dužan pregledati dostavljeni prijevod i najkasnije u roku 7 dana od dana dostave uložiti eventualni prigovor i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Izvršitelju.

Izvršitelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Izvršitelj je o tome dužan obavijestiti Naručitelja.

U slučaju otkazivanja narudžbe, to može učiniti isključivo putem pisane obavijesti. Naručitelj je dužan platiti onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Izvršitelj.

Izvršitelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Izvršitelja kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

Izvršitelj je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu.

Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršitelja prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.

Svi podaci objavljeni na službenoj internetskoj stranici www.virtualni-asistent.hr su isključivo informativnog karaktera.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od prosinca 2008.